• 28 بازدید
  • بدون دیدگاه

دوره آموزشی روابط عمومی و ارتباطات

  • چهارشنبه 10مرداد
  • 14:30
  • مرکز رشد پارک علم و فناوری

·        روابط عمومی و عناصر سازنده آن

·        چه فعالیتهایی روابط عمومی نیست؟

·        مارکتینگ در برابر ارتباطات

·        انواع مدلهای رسانه ها

·        ابزارهای روابط عمومی

·        روابط عمومی متناسب با سطح کسب و کار

·        استراتژی های 7 گانه روابط عمومی

·        Action Plan

·        برنامه ریزی برای اجرای روابط عمومی

این کارگاه چهارشنبه 10مرداد از ساعت 14:30 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری برگزار خواهد شد.