کانون شکوفایی و خلاقیت

کانون های شکوفایی و خلاقیت در سطح استان در سه منطقه فعالیت دارند که شهرستان محل استقرار و آدرس هر یک از آنها به شرح جدول زیر میباشد:

ردیف نام شهرستان آدرس کانون شکوفایی و خلاقیت
1 بن بن- خیابان شهداء- جنب آموزش و پرورش- پژوهشسرای شهرستان بن- رابط خانم سیده شهناز حسینی
2 اردل اردل- خیابان طباطبایی- اداره آموزش و پرورش شهرستان اردل- رابط آقای حامد رئیسی
3 کیار جاده دستنا نرسیده به دادگستری- اداره آموزش و پرورش شهرستان کیار- رابط خانم معصومه لله گانی