فرم خوداظهاری داوری ثبت اختراع

متقاضیان محترم ثبت اختراع لازم است فرم خوداظهاری ثبت اختراع را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل jazb@chbstp.ir ارسال نمایند.