دانلود

مستندات لازم و رئوس فعالیت های کلینیک کسب و کار

کاربرگ درخواست اعطای کارگزاری کلینیک کسب و کار

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش

آیین نامه اجرایی ماده(9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان

متن قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

کاربرگ پذیرش و استقرار در پارک علم و فناوری

کاربرگ در خواست پذیرش و استقرار واحد‌های تحقیق و توسعه

کاربرگ درخواست پذیرش و تعیین زمینه فعالیت فناوری و تخصصی واحدهای فناور مستقر

فرم درخواست صدور یا تمدید مجوز فناوری

کاربرگ گزارش عملکرد 98 (فایل ورد)

کاربرگ گزارش عملکرد 98 (فایل PDF)

کاربرگ شماره یک- فرم بررسی فناوری طرح تجاری سازی صندوق پژوهش و فناوری

فرمت پاورپوینت جهت ارائه طرح درجلسه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمانبندی ارائه شرکتها برای شرکت در کارگروه صندوق پژ وهش و فناوری با معاونت علمی و فناوری

کاربرگ درخواست تسهیلات