ریاست و معاونین

 

رئیس پارک: دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی