ریاست و معاونین

 

 

ریس پارک: جناب آقای دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی

 

 

 

   معاون پشتیبانی: جناب آقای امین حیدرپور                معاون فناوری و نوآوری: جناب آقای مهندس مهرداد سلیمی