ریاست و معاونین

 

رئیس پارک: آقای دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی