ریاست و معاونین

ریاست پارک: جناب آقای دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی

 

 

معاونت پشتیبانی: جناب آقای دکتر داراب ظفریان

 

 

معاونت فناوری و نوآوری: جناب آقای دکتر مهرداد سلیمی