دانش تجهیز فرزانه

معرفی شرکت

امکان انجام کلیه تست ها و آزمایشات مکانیک و الکترونیک و ... که بوسیله دستگاه های واقعی قابل اجرا هستند در این نرم افزار وجود دارد. جواب های حاصل از نرم افزارهای شبیه سازدستگاه های آموزشی دقیقاً مطابق با جواب حاصل از خود دستگاه آموزشی می باشد.

خدمات و محصولات

صنایع آموزش مجازی