ستاره سبز زاگرس

معرفی شرکت

این محصول برای پیش بینی های هواشناسی، زمین شناسی، کشاورزی و غیره استفاده می شود.

خدمات و محصولات

سامانه پردازش داده های هواشناسی